ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.ICORNERSTORE.BG

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате уеб сайта се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. С кликването върху който и да е линк, приложение и/или икона, находящи се на сайта, потребителят изрично и безусловно се съгласява с настоящите Общи условия. В случай че НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите общи условия регламентират отношенията между „Епъл Ай Ди“ ЕООД и лицата, ползващи сайта www.icornerstore.bg и електронния магазин, намиращ се на същия домейн и поддомейните му. За да получи възможност да използва Услугите на www.icornerstore.bg, Потребителят извършва регистрация на Сайта, с което се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 

ДЕФИНИЦИИ

„Епъл Ай Ди“, наричано за краткост „Дружеството“ означава „Епъл Ай Ди“ ООД, със седалище и адрес на управление: град София, бул. България 69 партер, ЕИК 204437490, телефон: +359 886877263, електронен адрес: office@icornerstore.bg, в качеството му на собственик на електронен магазин, находящ се на домейн www.icornerstore.bg.

„ЗЗП“ означава Закон за защита на потребителите

„ЗЗЛД“ означава Закон за защита на личните данни

„ЗПУ“ означава Закон за пощенските услуги

“www.icornerstore.bg”, „електронен магазин“, „онлайн магазин“ означава виртуалния магазин, находящ се на www.icornerstore.bg и предоставящ възможност за закупуване на стоки през интернет.

„Потребител“ означава потребител по смисъла на ЗЗП, параграф 13, т. 1 от ДП към закона.

„Лични данни“ означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

„Наложен платеж“ означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ

„Търговска гаранция“ е всяко задължение, което произтича от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по Закона за защита на потребителите да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключването или преди сключването на договора.

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Регистрация

1. Регистрацията в сайта е безплатна и е необходима само при ползването на определени негови функционалности. Разглеждането на сайта е свободно и не е обвързано с регистрация от потребителите. Регистрация е необходима само за ползването на услугите и закупуването на стоките, предлагани от електронния магазин. Полетата, които задължително трябва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията, потребителят получава на зададения от него електронен адрес име и парола, с които може да влиза в сайта в създадения му профил.

2. При регистрацията в сайта потребителят предоставя вярна, точна и пълна информация чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма.

3. Информационните услуги на Сайта се предоставят във вида, в който са публикувани, като Дружеството не носи отговорност за точността на публикуваната информация.

Лични данни

4. Епъл Ай Ди ООД, ЕИК 204437490, в качеството си на Администратор на лични данни, вписан в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, с идентификационен номер 401152 и видно от Удостоверение, издадено на 01.06.2014 от Председателя на Комисията за защита на личните данни, има право да получава лични данни от лицата, за които те се отнасят. Епъл Ай Ди ООД обработва законосъобразно и добросъвестно личните данни във връзка със своята дейност – търговия на стоки на дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

5. С предоставянето на личните си данни потребителят изрично дава своето съгласие те да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от АйВизия ЕООД съобразно изискванията и ограниченията на ЗЗЛД и посоченото в тези Общи условия.

6. Разкриването на лични данни се извършва само на лицата, за които те се отнасят, или ако е необходимо по силата на нормативен акт.

7. С приемането на настоящите Общи условия потребителят дава изричното си безусловно и безсрочно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от АйВизия и/или упълномощени лица, включително, но не само: дружествата, извършващи куриерски услуги и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставката на поръчаната стока.

8. Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и по всяко време може да поиска писмено от Епъл Ай Ди ООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.

 

Поръчки и покупки

9. Поръчки могат да правят само потребители, приели настоящите Общи условия. За да се направи поръчка е необходимо да се попълни електронен формуляр за поръчка. Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани всички стоки, които системата позволява да бъдат добавени в пазарската кошница на потребителя.

10. Системата за покупки през електронния магазин отразява наличността на артикулите към момента на проверката, като е възможно определени артикули и/или аксесоари към тях, фигуриращи в сайта като „налични“ в електронния магазин към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и/или доставени чрез онлайн магазина. При всички случаи обаче www.icornerstore.bg потвърждава възможността/ невъзможността за доставка на заявена чрез електронната система стока.

11. Възможно е параметрите на направена поръчка (срок и/или начин на доставка и други подобни) чрез онлайн системата да бъдат променени, за което www.icornerstore.bg се задължава да съобщи на потребителя по електронна поща и/или телефон за контакт в срок не по-късно от момента на изпращане на съобщението за доставка на потвърдена вече поръчка до адрес, посочен от потребителя.

12. Чрез потвърждаване на конкретна поръчка на потребител от страна на www.icornerstore.bg се сключва договор за продажба от разстояние между потребителя и „АйВизия“ и стоката се доставя на потребителя съгласно условията за доставка, описани по-долу.

13. При заявка на покупка от сайта www.icornerstore.bg, в случай че за съответната стока са налице предвидени ценови отстъпки, потребителят ще може да използва само една от отстъпките, на които има право, по негов избор.

14. За да бъде поръчана/закупена стока и/или услуга от сайта www.icornerstore.bg, потребителят трябва да отговаря на следните условия:

 • Да е навършил 18 /осемнадесет/ години;
 • Да има постоянен адрес в Република България;
 • Да е попълнена вярно и пълно електронната форма;
 • Да са потвърдени настоящите Общи условия;
 • Да е осигурена възможност за получаване на стоката.

15. Цените на стоките са в български лева и са валидни единствено и само в момента на публикуването им, като www.icornerstore.bg си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.

16. Плащането на цената на поръчана от електронния магазин стока може да бъде извършено по няколко начина:

 • наложен платеж (в български лева)

В този случай, при доставката купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставката. Купувачът предава на куриера сума, равна на общата сума, посочена във фактурата, която включва цената на стоката и цената на доставката. Предаването на сумата се отбелязва в приемо-предавателен протокол, удостоверяващ предаването и получаването на стоката, посочена във фактурата от куриера на купувача, който служи и за разписка. С подписването на приемо-предавателния протокол купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на „АйВизия“ сумата, представляваща продажната цена на доставената стока

 • заплащане по банков път

Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на “Епъл Ай Ди” ООД, посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, www.icornerstore.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

 • плащане чрез виртуален ПОС терминал

Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставяната стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, www.icornerstore.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. 

Доставки

17. Доставката се изпълнява от куриерска фирма Рапидо. Доставката се изпълнява въз основа на данните, посочени от потребителя при регистрацията в сайта. Получаването на стоката се извършва лично от лицето, сключило договора за продажба от разстояние и регистрирано в сайта, като на куриера се предоставя документ за самоличност, полага се подпис и собственоръчно се изписва собственото и фамилното име в приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването и получаването на стоката/ите. Доставките се извършват само на територията на Република България.

18. При невъзможност доставката да се връчи лично на лицето, което се е регистрирало на сайта и я е поръчало, пратките се връчват на член от домакинството или колега. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, куриерът оставя съобщение с посочен телефон за връзка, на който получателят следва да се обади и да уточни нов срок за извършване на доставката. Ако и при второ посещение от страна на куриера пратката не може да бъде доставена или в предвидения 3-дневен срок получателят не се свърже с куриера за уточняване на нов срок на доставка, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява. В този случай като санкция за неизпълнението му от страна на купувача www.icornerstore.bg задържа заплатените от купувача суми.

19. При получаването на стоката от куриера, потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай че констатира явни недостатъци, липса на аксесоар и/или придружаващ документ, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, стоката се счита за одобрена, като потребителят губи правото в последствие да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци и/или липси. Рекламации на закупени чрез електронния магазин стоки се правят по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция, ако има предоставена такава. Адрес за подаване на жалби е адресът на седалището на Епъл Ай Ди ООД, посочен в началото на тези Общи условия. Телефон за техническа поддръжка +359886877263. Електронна поща за техническа поддръжка office@icornerstore.bg;

20. При констатация на дефектен продукт и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, www.icornerstore.bg се ангажира той да бъде подменен с нов, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстанови заплатената от потребителя стойност на стоката, съгласно чл. 55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ или датата на установяване на дефекта, ако е установен в гаранционния срок на продукта. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, ремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя.

21. При несъответствие на стоката с основните й характеристики, посочени в страницата с описанието й, www.icornerstore.bg възстановява цялата платена от потребителя сума в срок от 14 дни от връщането в ненарушен търговски вид на стоката, нейната опаковка, приемо-предавателен протокол за получаване на стоката, фактура и касова бележка, гаранционна карта. При непредоставяне на някой от изброените в предходното изречение документи, стойността на стоката не се възстановява и рекламацията не се приема от www.icornerstore.bg.

 Отказ от сключен договор от разстояние от страна на потребителя

22. Потребителят-купувач по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора от разстояние на основание чл. 50 и следващи от ЗЗП, без да посочва причина за това или да дължи обезщетения или неустойки, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от куриера, или когато потребителят е поръчал няколко стоки с една поръчка, които се доставят поотделно. Тогава е считано от датата, на която потребителят или третото лице, различно от куриера, е приел последната стока.

23. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, когато потребителят е запазил оригиналната опаковка на стоката, стоката е в добър търговски вид и не е ползвана, предостави приемо-предавателен протокол за получаване на стоката, фактура, касова бележка и гаранционна карта.

24. В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние, потребителят трябва да върне обратно стоката на www.icornerstore.bg не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на www.icornerstore.bg за решението си да се откаже от договора съгласно точка 21 по-горе.

25. Всички разходи за връщането на стоката, включително и транспортните разходи, са за сметка на потребителя.

26. Рискът от случайното повреждане на стоката се носи от потребителя от момента на предаването на стоката до момента на връщането й на www.icornerstore.bg.

27. В случай на отказ от договора от разстояние, когато то е извършено в срок и при спазване на горепосочените условия, www.icornerstore.bg възстановява на потребителя всички плащания, които е получило във връзка със стойността на стоката, предмет на договора, не по късно от 14 дни след деня, в който стоката е получена обратно от www.icornerstore.bg.

28. Потребителят не може да претендира за възстановяване на платената сума или намаляване на цената на стоката, когато www.icornerstore.bg се е съгласил да бъде извършена замяна на рекламираната стока с нова или да се поправи стоката в рамките на 30 дни от предявяване на рекламацията от потребителя.

 III. ГАРАНЦИОННО И СЛЕДГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

29. www.icornerstore.bg отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори да не е знаел за несъответствието.

30. Заедно с всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, www.icornerstore.bg предоставя на потребителя гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава.

31. Със закупуването на стока от електронния магазин, потребителят приема и общите условия и условията по гаранцията за такъв тип/вид стоки, каквито предоставя съответния производител/вносител.

32. Потребителят губи правата си по предоставена гаранция в следните случаи:

 • Изгубена гаранционна карта;
 • Опит за извършване на ремонт от неоторизиран от производителя и несъгласуван с www.icornerstore.bg сервиз;
 • Повреди поради неправилна експлоатация;
 • Нарушаване на физическата цялост на продукта;
 • Въздействие върху продукта, несвързано с нормалната му експлоатация.

33. Гаранцията не покрива консумативи и други компоненти на продукта, като например батерии, кабели и други подобни.

34. Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.

35. След изтичането на двугодишната гаранция на продуктите, предоставяна от производителите им, www.icornerstore.bg предлага следгаранционно сервизно обслужване на продуктите, закупени чрез електронния магазин, срещу заплащане от страна на потребителя.

36. При необходимост от ремонт на продукт след изтичане на 2-годишната му гаранция, потребителят се свързва с представител на www.icornerstore.bg на електронен адрес office@icornerstore.bg или телефон +359886877263, като уговаря ден и час за приемане на продукта за ремонт и подписване на сервизен протокол.

37. www.icornerstore.bg се задължава в срок от 14 дни от приемане на продукта за сервиз да го върне на потребителя.

38. Ако в 14-дневния срок проблемът не може да бъде отстранен от сервиза, www.icornerstore.bg уведомява потребителя за това по телефон или на предоставената от него електронна поща.

 IV. ОТГОВОРНОСТ

39. Представената информация и снимков материал относно предлаганите стоки и услуги в електронния магазин е получена от производителя и/или вносителя/доставчика, като www.icornerstore.bg се стреми да получи и публикува информация само от достоверни източници, чиито наименования цитира, но не носи отговорност за верността, точността и пълнотата на данните, както и ако информацията е предоставена по заблуждаващ начин или съществува разминаване между описаното и действителното състояние на стоката. Когато източникът не е цитиран, това е публично достъпна информация, за която www.icornerstore.bgсъщо не носи отговорност. www.icornerstore.bg не носи отговорност за съдържанието на тази информация, за несъответствие на данните или заблуждаваща или непочтена реклама, по смисъла на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК).

40. Издателите на сайта не носят отговорност за технически грешки или пропуски, както и за всички проблеми, които могат да възникнат поради случайни технически фактори или злонамерена външна намеса, както и при печатни грешки.

41. www.icornerstore.bg не носи отговорност за невярно и/или неточно попълнена поръчка, в случай че потребителят предостави невярна, неточна, непълна и/или неактуална информация. www.icornerstore.bg може да откаже пълен или частичен достъп на съответния потребител до всички или до някои от услугите, предлагани от електронния магазин.

42. Сайтът съдържа връзки към други сайтове, където Епъл Ай Ди ООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието на намиращата се там информация. Връзката към други сайтове не означава, че www.icornerstore.bg или неговият собственик одобряват предлаганите там продукти или услуги.

43. Потребителят изрично се съгласява да използва www.icornerstore.bg изцяло на свой риск и се задължава да не търси съдебна отговорност от www.icornerstore.bg, респективно от неговите собственици и служители, за вреди, настъпили в резултат на ползването на услугите на сайта, както и за всякакви възможни повреди и ущърб, свързани с компютърното оборудване на потребителя, ползващ настоящия сайт или друга негова собственост, причинени в следствие на достъпа до настоящия сайт и неговото ползване; за вреди, пропуснати ползи и/или загуби, разходи и други от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване или невъзможност за използване на сайта и електронния магазин, както и за неспазване на срокове на доставка, наличност на продукти и други подобни.

44. www.icornerstore.bg и неговият собственик не носят отговорност за времето, през което продукт на потребител е задържан за следгаранционно обслужване по силата на договор за следгаранционно сервизно обслужване и сервизен протокол, дори и когато продуктът не може да се ремонтира, както и за съхранение на данни и/или загуба на информация на съответния сервизиран продукт.

45. www.icornerstore.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на английски или друг език, когато:

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) Самата стока е носител на информация на Английски или друг език, например, софтуер, музика и филми на Английски или друг език;

 

46. Всички, посочени на сайта цени, са в български лева и с включен ДДС. В случай че стоката има няколко модификации, на страницата й са посочени цените за всяка от модификациите. www.icornerstore.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията, публикувана в Сайта, е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

V. ДРУГИ

47. Задължение на Дружеството е да опазва дадените на потребителя от www.icornerstore.bg след попълване на регистрационната форма потребителско име и парола. Всяка направена чрез електронния магазин поръчка ще бъде считана за валидна от страна на www.icornerstore.bg, ако са използвани потребителското име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра или от неовластено лице.

48. Авторските права върху всички материали на сайта са притежание на www.icornerstore.bg, освен в случаите, когато изрично е посочен друг техен носител или информацията е публично достъпна. Не се разрешава електронно или друго копиране на информация от сайта, включително копиране върху други сайтове, без изрично писмено съгласие на www.icornerstore.bg. Не се разрешава разпространението на материалите от този сайт в каквато и да било форма, за комерсиални или некомерсиални цели, без изрично писмено съгласие на www.icornerstore.bg. Ползването на всички материали за лични цели, включително отпечатване на страници, е разрешено.

49. Потребителите на интернет сайта и електронния магазин могат да използват стоките и услугите, предлагани от www.icornerstore.bg за лични нужди и при условие, че не се нарушават авторски права на www.icornerstore.bg или на трети лица, свързани пряко или непряко с материалите на сайта.

50. При закупуване на стоки, представляващи обекти на авторско право или индустриална собственост – търговски марки, патенти и други, www.icornerstore.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите от производителя и/или дистрибутора за Република България.

51. www.icornerstore.bg и екипът, поддържащ услугите на настоящия сайт, се стремят към своевременна актуализация на представената информация на настоящия Интернет сайт, а също така и намаляване времето за отстраняване на възникнали грешки.

52. www.icornerstore.bg си запазва правото по всяко време да извършва промени без предупреждение в условията на доставка или каквато и да било информация, публикувана на сайта, след оповестяването й и в настоящите Общи условия.

53. С приемането на настоящите Общи условия за ползване на сайта, потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уебсайта, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на www.icornerstore.bg.

54. Въпроси, свързани със запитвания и консултации на потребителите, могат да бъдат извършвани онлайн чрез сайта www.icornerstore.bg чрез свързване със сътрудник на телефон +359886877263 в рамките на всеки работен ден от 10:00 до 18:00 часа или чрез изпращане на електронно съобщение на посочените имейл адреси.

55. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време чрез публикуването им на сайт www.icornerstore.bg. При използване на сайта www.icornerstore.bg потребителите се считат запознати с настоящите Общи условия, приемат ги и се задължават да ги спазват.

56. www.icornerstore.bgси запазва правото да изпраща на потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта.

57. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове относно тълкуването и прилагането на Общите условия и/или сключените въз основа на тях договори за дистанционна продажба и договори за следгаранционнно сервизно обслужване ще бъдат решавани чрез споразумение, а при невъзможност да се постигне такова, от компетентния български съд съгласно правилата за подсъдността на споровете по Гражданско – процесуалния кодекс.